NAJPOGOSTEJŠE REVIZIJSKE STORITVE 


 

REVIZIJE RAČUNOVODSKIH IZKAZOV, LETNIH POROČIL​

KDO JE ZAVEZAN K REVIZIJI RAČUNOVODSKIH IZKAZOV:

V skladu z Zakonom o gospodarskih družbah (ZGD-1) so k reviziji zavezane srednje in velike družbe.

 

Družbe zavezane k reviziji so tiste, ki v dveh zaporednih poslovnih letih presegajo vsaj 2 od naslednjih kriterijev:

1. Povprečno število zaposlenih presega 50

2. Čisti prihodki od prodaje presegajo 8 mio EUR

3. Vrednost aktive presega 4 mio EUR

 

V vsakem primeru pa spadajo med velike družbe: družbe, ki so v javnem interesu, družbe ki trgujejo na trgu vrednostnih papirjev ter družbe, ki so zavezane k pripravi konsolidiranega letnega poročila.

 

Po ZGD-1 pa so mikro in majhne družbe razvrščene po naslednjih kriterijih: (izpolnjevati morajo vsaj 2 kriterija od treh 2 zaporedni poslovni leti)

Mikro družba:

1. Povprečno število zaposlenih ne presega 10.

2. Čisti prihodki od prodaje ne presegajo 700.000 EUR

3. Vrednost aktive ne presega 350.000 EUR.

Majhna družba :

1. Povprečno število zaposlenih ne presega 50

2. Čisti prihodki od prodaje ne presegajo 8 mio EUR

3. Vrednost aktive ne presega 4 mio EUR

Srednja družba:

1. Povprečno število zaposlenih ne presega 250

2. Čisti prihodki od prodaje ne presegajo 40 mio EUR

3. Vrednost aktive ne presega 20 mio EUR

REVIZIJA JE OBVEZNA TUDI V VSEH OSTALIH PRIMERIH, KO TAKO ZAHTEVA ZAKONODAJA!

NOTRANJE REVIDIRANJE PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV

V skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ, so proračunski uporabniki, katerih letni proračun ne presega 2.086.000 evrov dolžni zagotoviti notranjo revizijo svojega poslovanja najmanj enkrat vsaka 3 leta, če pa proračun presega omenjeni znesek, pa vsako leto.

• javni skladi
• vzgojno izobraževalne ustanove (vrtci, osnovne šole, srednje šole, univerze)
• občine
• zavodi
• državne agencije, uradi in inštituti

REVIZIJE PROJEKTOV

DAVČNO SVETOVANJE

Svetujemo pri:

• davku od dohodkov pravnih oseb
• davku na dodano vrednost
• dohodnini
• pripravi davčnih izkazov
• pridobivamo mnenja in pojasnila davčnih oblasti

 

Naše vsakdanje delo je neločljivo povezano z razumevanjem davčne zakonodaje s področja vseh vrst davkov ter s tem povezanim svetovanjem. Če se poslovnim partnerjem v določenih situacijah porajajo dvomi, kako ravnati, lahko le hitro in pravilno svetovanje odvrne kasneše finančne in druge neugodne posledice.

RAČUNOVODSKO SVETOVANJE

Svetujemo pri:

• izbiri ustreznih računovodskih usmeritev
• sestavitvi skupinskih računovodskih izkazov
• oceni računovodskega sistema, pretoka dokumentacije, poslovodskih informacij ter sistema notranjih kontrol
• pripravi računovodskih izkazov v skladu z mednarodnimi standardi računovodskega poročanja
• Ponudimo vam lahko celovito storitev “Računovodski servis”.


SVETOVANJE NA PODROČJU PODJETNIŠKIH FINANC IN DRUGI DOGOVORJENI POSLI


• svetovanje pri združitvah, prevzemih in drugih oblikah podjetniškega povezovanja
• dogovorjeni posli ( preverjanje segmentov poslovanja)
• ovrednotenje sistema notranjih kontrol in uvajanje notranje revizije
• vodenje knjigovodstva manjših in srednjih družb
• sestavljanje računovodskih izkazov
• sestavljanje davčnih izkazov
• izdelovanje računovodskih in drugih poročil.

 

Svetovanje na področju podjetniških financ in drugi dogovorjeni posli, v kombinaciji z drugimi storitvami, razkrijejo finančna in druga tveganja v ciljnem podjetju ter s tem olajšajo izvedbo načrtovane transakcije.

S poznavanjem vseh pomembnih industrijskih sektorjev lahko zagotovimo integrirani pristop, ki ustreza specifičnim potrebam naših poslovnih partnerjev in jim s tem pomagamo, da so njihove transakcije uspešno izpeljane.

Na osnovi naših izkušenj pomagamo poslovnim partnerjem ovrednotiti sistem notranjih kontrol in pomagamo pri uvajanje notranje revizije.

Naša dejavnost obsega tudi vodenje knjigovodstva manjših in srednjih družb, sestavljanje računovodskih izkazov, sestavljanje davčnih izkazov, izdelovanje računovodskih in drugih poročil.

 

VODENJE RAČUNOVODSTVA ZA STRANKE

 

 

 


 

revizijske storitve