NOTRANJE REVIDIRANJE PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV

V skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ, so proračunski uporabniki, katerih letni proračun ne presega 2.086.000 evrov dolžni zagotoviti notranjo revizijo svojega poslovanja najmanj enkrat vsaka 3 leta, če pa proračun presega omenjeni znesek, pa vsako leto.

• javni skladi
• vzgojno izobraževalne ustanove (vrtci, osnovne šole, srednje šole, univerze)
• občine
• zavodi
• državne agencije, uradi in inštituti

REVIZIJE PROJEKTOV

DAVČNO SVETOVANJE

Svetujemo pri:

• davku od dohodkov pravnih oseb
• davku na dodano vrednost
• dohodnini
• pripravi davčnih izkazov
• pridobivamo mnenja in pojasnila davčnih oblasti

 

Naše vsakdanje delo je neločljivo povezano z razumevanjem davčne zakonodaje s področja vseh vrst davkov ter s tem povezanim svetovanjem. Če se poslovnim partnerjem v določenih situacijah porajajo dvomi, kako ravnati, lahko le hitro in pravilno svetovanje odvrne kasneše finančne in druge neugodne posledice.

RAČUNOVODSKO SVETOVANJE

Svetujemo pri:

• izbiri ustreznih računovodskih usmeritev
• sestavitvi skupinskih računovodskih izkazov
• oceni računovodskega sistema, pretoka dokumentacije, poslovodskih informacij ter sistema notranjih kontrol
• pripravi računovodskih izkazov v skladu z mednarodnimi standardi računovodskega poročanja
• Ponudimo vam lahko celovito storitev “Računovodski servis”.


SVETOVANJE NA PODROČJU PODJETNIŠKIH FINANC IN DRUGI DOGOVORJENI POSLI


• svetovanje pri združitvah, prevzemih in drugih oblikah podjetniškega povezovanja
• dogovorjeni posli ( preverjanje segmentov poslovanja)
• ovrednotenje sistema notranjih kontrol in uvajanje notranje revizije
• vodenje knjigovodstva manjših in srednjih družb
• sestavljanje računovodskih izkazov
• sestavljanje davčnih izkazov
• izdelovanje računovodskih in drugih poročil.

 

Svetovanje na področju podjetniških financ in drugi dogovorjeni posli, v kombinaciji z drugimi storitvami, razkrijejo finančna in druga tveganja v ciljnem podjetju ter s tem olajšajo izvedbo načrtovane transakcije.

S poznavanjem vseh pomembnih industrijskih sektorjev lahko zagotovimo integrirani pristop, ki ustreza specifičnim potrebam naših poslovnih partnerjev in jim s tem pomagamo, da so njihove transakcije uspešno izpeljane.

Na osnovi naših izkušenj pomagamo poslovnim partnerjem ovrednotiti sistem notranjih kontrol in pomagamo pri uvajanje notranje revizije.

Naša dejavnost obsega tudi vodenje knjigovodstva manjših in srednjih družb, sestavljanje računovodskih izkazov, sestavljanje davčnih izkazov, izdelovanje računovodskih in drugih poročil.

 

VODENJE RAČUNOVODSTVA ZA STRANKE

 

 

 


 

revizijske storitve