Search
  • Ivana Kuhar

PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM- OBVEZNA ZAGOTOVITEV NOTRANJEGA REVIDIRANJA-Obvestilo


Notranje revidiranje zagotavlja neodvisno preverjanje sistemov finančnega poslovodenja (menedžmenta) in kontrol ter svetovanje poslovodstvu za izboljšanje njihove učinkovitosti. Notranje revidiranje izvajajo notranji revizorji. Notranji revizor opravlja revidiranje v skladu s kodeksom poklicne etike notranjih revizorjev ter s standardi notranjega revidiranja. Za proračunske uporabnike je izvajanje notranjega revidiranja obvezno. Izvajanje dejavnosti notranjega revidiranja lahko proračunski uporabniki poverijo zunanjim izvajalcem, pooblaščenim za notranje revidiranje. Zunanji izvajalci, ki želijo opravljati notranjo revizijo za proračunske uporabnike, morajo izpolnjevati predpisane pogoje in se vpisati v register izvajalcev notranjega revidiranja.

Proračunski uporabniki, katerih letni proračun ne presega 2.086.463,03 evrov so dolžni, skladno s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ, zagotoviti notranjo revizijo svojega poslovanja najmanj enkrat na vsaka 3 leta, če pa proračun presega omenjeni znesek, pa vsako leto.

Zavezanci za notranjo revizijo imajo obveze, ki izhajajo iz Usmeritev za državno notranje revidiranje in so stopile v veljavo s 01.10.2017:

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika mora na osnovi predhodne odobritve organa nadzora sprejeti sklep, da bo dejavnost notranjega revidiranja zagotavljal zunanji izvajalec storitev notranjega revidiranja. Navedena odločitev predstojnika predstavlja podlago za pričetek postopka izvedbe javnega naročila za oddajo storitev notranjega revidiranja zunanjemu izvajalcu;Zunanji izvajalec storitev notranjega revidiranja je zadolžen za pripravo predloga letnega načrta notranje revizije. Na osnovi predhodnega revizijskega ocenjevanja tveganj in vhodnih informacij s strani poslovodstva in organa nadzora proračunskega uporabnika izvajalec izdela predlog letnega načrta notranje revizije;S predlogom letnega načrta se mora pred dokončno odobritvijo poslovodstva seznaniti organ nadzora, da poda morebitne predloge k načrtu;Zunanji izvajalec notranje revizije letni načrt notranje revizije usklajuje s predstojnikom oziroma poslovodnim organom in z organom nadzora, ki jih pregledata in za prihodnje obdobje odobrita najkasneje do roka, ki je za potrditev načrtov notranje revizije določen v pogodbi o notranjem revidiranju (Stališče Urada za nadzor proračuna, št. 0601-8/2014/44, december 2017);Zunanji izvajalec mora v skladu z Usmeritvami do konca februarja prihodnjega leta pripraviti letno poročilo notranjega revidiranja za tekoče leto ter ga posredovati predstojniku. Notranji nadzor javnih financ obsega na enotnem sistemu zasnovano finančno poslovodenje, kontrole in notranje revidiranje, ki ga vzpostavi proračunski uporabnik, da s tem obvladuje poslovanje in zagotovi zakonito, gospodarno in učinkovito porabo javnih sredstev ter doseganje zastavljenih ciljev.

V kolikor notranjega revidiranja še nimate zagotovljenega oziroma bi želeli, da vam opravimo storitve notranjega revidiranja, vam ponujamo sodelovanje na področju notranjega revidiranja in izvedbo le-tega, s strokovno usposobljenim kadrom in skladno s predpisano zakonodajo, ki velja za to področje. Notranjo revizijo poslovanja bi opravila izvajalka storitev notranjega revidiranja proračunskih uporabnikov – vodja notranje revizije državna notranja revizorka Ivana Kuhar (certifikat o pridobitvi naziva »državni notranji revizor«, Ministrstvo za finance št. 327-DNR-MF z dne 20.3.2008) in njeni sodelavci.

Pravno podlago notranjega nadzora javnih financ predstavljajo:

Zakon o javnih financah (10. poglavje);Pravilnik o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ;Pravilnik o pogojih za pridobitev naziva državni notranji revizor in preizkušeni državni notranji revizor;Usmeritve za notranje kontrole;Usmeritve za državno notranje revidiranje.

Opozorili bi vas tudi, da so predpisane kazni, v kolikor finančni nadzor ni opravljen oziroma se ne opravlja (100. Člen ZJF).

194 views0 comments

Recent Posts

See All